shoop editorial
shoop editorial
shoop editorial
shoop editorial
shoop editorial
shoop editorial

Photo: DAI YAMASHIRO @dai.yamashiro
Styling and art director: DAICHI HATSUZAWA @d.hatsuzawa
Production: SULLEN TOKYO & SHOOP
Models: Yuki @yukxii, Michito @srgmcio, Sullen Staff @sullen_tokyo, Kaori @moi_cest_kao